Utazási feltételek

UTAZÁSI FELTÉTELEK

A Visitour Travel Center Kft (a továbbiakban: Visitour) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416 §-i, az utazási és az utazást közvetítőszerződésekről szóló 214/1996 (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban R), valamint az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései, illetve a jelen utazási feltételekben, valamint az utazási szerződésekben foglaltak az irányadók.

A Visitour utazási központ adatai
Cégnév: Visitour Travel Center Kft.
Székhely:
1119 Budapest Andor. u. 21.
Céget nyilvántartó bíróság:
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
(cégjegyzékszám: 01-09-198624)
Telefonszám:
(1) 999 0591

Fax:
(1) 999 79 43
E-mail: 
ÍRJON NEKÜNK
Adószám:
25081309-2-43
Bankszámlaszám
11600006-00000000-68312899
MKEH Engedély szám:
U-001604

1) Az utazási szerződés alapján Visitour köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: közlekedés, étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális program) álló szolgáltatást (a továbbiakban: utazás) teljesíteni, az utas pedig köteles a részvételi díjat (a továbbiakban: díj) megfizetni.

2) Az utazási szerződés a jelen utazási feltételek ismeretében a megrendelés-visszaigazolás aláírásával, az előleg megfizetésével és a jelenutazási szerződés aláírásával - jogi személyek esetén az utazás írásos megrendelésével - a hivatkozott jogszabályok és a feltételek szerint jön létre az utas és az Visitour között.

3) Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), megbízottja/meghatalmazottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott/meghatalmazott) az utas (megbízó/meghatalmazó) és a közte létrejött jogviszonyt Visitour felé szabályszerűen, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolja, úgy a megbízott/meghatalmazott által megkötött utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó/meghatalmazó (utas) válik. A megbízott/meghatalmazott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a meghatalmazónak (utas) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan eljárásából fakadó, az Visitour-t ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

4) Ha Visitour a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha Visitour az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban értesíti. Az utas az utazásának megkezdését legalább 35 (harmincöt) nappal megelőzően - a 19. pontban foglaltrendelkezésnek megfelelően - a jelentkezésének visszavonásával, a jelen pontban megjelölt értesítés kézhezvételéig írásban elállhat a szerződéstől, mely esetben a befizetett összeget Visitour az utas részére kamatmentesen visszafizeti. Az utas ugyanakkor tudomásul veszi, hogy amennyiben az utazási szerződést elállás útján az utazást megelőző 35 (harmincöt) napon belül, de a jelen pontban meghatározott értesítés kézhezvételét megelőzően szünteti meg, úgy a jelen szerződés 20. pontjában az adott időtartamra vonatkozóan meghatározott kötbér megfizetésére köteles, míg a már teljes egészében befizetett részvételi díj esetében a részvételi díj kötbérrel csökkentett részét köteles Visitour az utas részére visszafizetni.

5) Az Visitour közzétett tájékoztatója (programfüzet stb.) tartalmazza az R. 3. § (1) bekezdése által meghatározott tartalmi elemeket, így különösen az utazási szolgáltatások pontos leírását, minőségét, időtartamát, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét és megfizetésének idejét, a fakultatív programokra vonatkozó tájékoztatót és azok befizetésének módját, az R. 3.§ (1) bekezdésének M. pontjában rögzített tájékoztatást, valamint Visitour helyi képviselőjének (a csoport mellett utaskísérői feladatokat ellátó személynek) nevét, címét, telefonszámát, az említettek hiányában azt a folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszámot, amelyen az utas magyar nyelven segítséget kérhet, illetve lehetővé teszi számára, hogy a Visitour-vel kapcsolatba lépjen. A megjelenés után történt módosításokról Visitour szerződéskötéskor, vagy azok megtörténtét követően haladéktalanul írásban vagy személyesen tájékoztatja az utast. Visitour rendkívüli esetekben fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való felcserélésére.

6) A kiutazáshoz szükséges érvényes útlevél beszerzése az utas feladata. Ennek hiányából eredőkárért Visitour semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben Visitour vállalja, hogy az utazáshoz szükséges dokumentumokat beszerzi az utas számára, úgy tájékoztatja az utast az őt érintő adatszolgáltatási határidőkről. Ezen határidőkbe nem tartásából származó károkért, többletköltségekért és ebből eredően az utazás esetleges meghiúsulásáért Visitour semmilyen felelősséggel nem tartozik.

7) A részvételi díj magában foglalja: az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, Visitour eljárási díját, illetőleg szervezési költségét és az általános forgalmi adót.

9) Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási árának változása, adó, illeték, valamint deviza illetve forint árfolyam változás miatt Visitour a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. (huszadik) napig megemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 10 (tíz) %-ot meghaladja, vagy Visitour az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen változott az utast az R. 10. § (2) bekezdésében, illetve a 10. § (4) bekezdésében meghatározott jogok illetik meg.

10) Jelentkezéskor a fizetendő előleg mértéke a részvételi díj 40 (negyven) %-a. A fennmaradó összeget legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. (harmincadik) napig kell befizetni, kivéve azt az esetet, amikor az adott útra vonatkozóan a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt korábbi határidő indokolt. Ha a szerződéskötéskor rögzített fizetési határidőket az utas nem tartja be, Visitour külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől. Az utas által befizetett előleg ebben az esetben az utazási irodát illeti.

11) Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 (harminc) napon belül történik, akkor a részvételi díj100 (száz) %-át kell Visitour irodáiban vagy bankszámlájára befizetni.

12) Visitour a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt,"Részvételi jegy"-et ad át az utasnak, amelyet az Visitour megbízottjának kell bemutatnia az utazás megkezdésekor, ellenkező esetben az utas nem vehet részt az utazáson. A programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatásokat az utas csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe.

13) Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vám, deviza-jogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

14) Visitour legkésőbb az utazást megkezdése előtti 15. (tizenötödik) napig írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

15) Ha Visitour nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására Visitour-nek lehetősége van. Nem minősül az utas saját érdekkörében felmerült okból történő elállásnak, ha azért áll el, mert az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, ahová az utazást a Külügyminisztérium nem ajánlja.

16) Ha Visitour nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az utasnak az elállás következtében felmerült kárát nem köteles megtéríteni, amennyiben

17) az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merül fel, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem volt elhárítható, vagy

18) a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el.

19) Az utasnak jogában áll az utazást megelőző 35. (harmincötödik) napig az utazástól, és a megrendelt fakultatív programoktól kötbérmentesen elállni. Egyes utazásoknál a kötbérmentes elállási határidő hosszabb is lehet, ezt a konkrét utazásra vonatkozó utazási szerződés tartalmazza. Ha az utas az utazást megelőző 35. (harmincötödik) napon belül áll el, az alábbi kötbér összegeket köteles megfizetni:
- 35-15.nap a részvételi díj 40 (negyven) %-a
- 14-8. nap a részvételi díj 50 (ötven) %-a
- 7-4. nap a részvételi díj 75 (hetvenöt) %-a

- 3-0. nap a részvételi díj 100 (száz) %-a

20) Lemondás nélküli meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 (száz) %-a a kötbér.

21) Ha az utas fakultatív programot rendel meg, úgy a részvételi díj a fakultatív programok díjával megemelkedik. Visitour jogosult az őt megillető összegnek a részvételi díjból, illetve az utas által befizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonására ill. megtartására. Visitour jogosult a kötbér, illetve kötbérmentes visszatérítés esetén utasonként 5,000 Ft költségtérítést felszámítani. A fennmaradó összeg az utast illeti. Amennyiben az utas által befizetett összeg nem fedezi az Visitour. 20 pontban meghatározott költségeit, úgy az utas köteles azt vagy a különbözetet legkésőbb az elállás időpontjától (az elállás illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 (nyolc) napon belül a Visitour-nek megfizetni.

22) Fakultatív programok lemondása az utazás helyszínén: Az utazás megrendelésekor, illetve az elutazás előtt megrendelt és kifizetett fakultatív programok lemondása esetében a 19-es pontban megadott általános lemondási feltételek érvényesek. Az utazás helyszínén megrendelt és befizetett fakultatív kirándulások lemondása 100 % kötbér megfizetésével lehetséges.

23) Ha az utas az utazáshoz szükséges dokumentumok meglétének hiányában nem tud elutazni, és ha ugyanezen ok miatt hozzátartozója is eláll az utazástól, a 20. pontban meghatározott feltételek szerint kötbért köteles fizetni.

24) Visitour felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Ha Visitour nem a szerződésnek megfelelően teljesít, köteles a díjat arányosan leszállítani. Visitour nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. Ha Visitour nem teljesít, úgy köteles az utas kívánsága szerint a díjat visszafizetni vagy az utazást más alkalommal teljesíteni. Ha az utazás megkezdését követően Visitour a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentősrészét nem tudja teljesíteni, köteles azokat másmegfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át.

25) Visitour fenn tartja a jogot, hogy szállodai telítettség miatt a megrendelt elszállásolást, azonos besorolású, de az eredetitől akár eltérő külső és belső, illetve eltérő környezeti és elhelyezkedési adottságokkal rendelkező szálláshelyen, illetve az adott régión belül eltérő üdülőterületen biztosítsa az utas részére. Visitour erről utast legkésőbb az utazás helyszínén tájékoztatja.

26) Visitour a szerződésszegéssel okozott igazolt kárt köteles megtéríteni, de mentesül ezen kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hi­bát­lan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben ál­ta­lá­ban elvárható volt. Visitour kártérítési felelősségére a Ptk. Rendelkezései az irány­adók.

27) Amennyiben az utas fakultatív programokra befizet, ezek azonban elegendő jelentkező hiányában elmaradnak, a befizetett összeget Visitour levonás nél­kül visszatéríti az utasnak.

28) Amennyiben az utas az utazás megkezdése után az utazást bármilyen indokkal megszakítja, vagy valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vesz igénybe, nem tarthat igényt az igénybe nem vett szolgáltatások árának visszatérítésére.

29) Az utazás nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy el­há­rít­hatatlan természeti okokból bekövetkezett elmaradásáért vagy módosulásá­ért Visitour felelősséget nem tud vállalni, így az ezen okokból jelentkező többletkölt­ségek az utast terhelik.

30) Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

31) Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az utas köteles kifogását a hiba felfedezése után az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni. A közlés késedelméből eredő kár az utas felelőssége. Visitour utas­kísérője köteles közreműködni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak tör­ténő bejelentése során. Visitour utaskísérője vagy helyszíni szolgáltatója az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik aláírt példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas a panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. A Visitour utaskísérője vagy a helyszíni szolgáltató köteles Visitour-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges in­téz­kedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában "amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta" az utas azt az utazási irodát kö­te­les tájékoztatni, amelyet Visitour az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt. Az utas a kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 8 (nyolc) napon belül köteles Visitour központi irodája tudomására hozni. A panaszok elbírálási határideje 45. nap

32) Visitour felel az utazási szerződés nem, vagy hibásteljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem,vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha
a) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy
b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát Visitour kellőgondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

c) vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem láthatókörülmény, amely Visitour akaratán kívül áll, s amelynek következményeit Visitour a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.

33) Visitour kötelezettséget vállal arra, hogy segítséget nyújt az utasnak, ha annak nehézségei támadnak amiatt, hogy
a) az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát Visitour kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
b) vis maior esete [R. 12. § ( 6 ) bekezdés c )pont] következett be.

34) Az utas tudomásul veszi, hogy Visitour nem köteles az R. 7. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő idegenvezetőt biztosítani abban az esetben, ha az utasok száma nem éri el a minimális utaslétszámot. Visitour ilyen kötelezettséget nem vállal, az erre vonatkozó igényeket kizárja.

35) A repülőutakkal kapcsolatosan (ide értve a charterjáratokat is) az utas tudomásul veszi,hogy a repülőtársaságok utazási feltételei az Visitour-vel kötött utazási feltételek részeivé válnak, előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép,vagy a repülőtársaság cseréjére sor kerülhet, az úti poggyász súlya a légitársaság által meghatározott és a mindenkori repülőjegyen feltüntetett súlyú, de max. 20 (húsz) kg lehet, a túlsúlyért az utasnak a repülőtársaságok tarifa szerinti különdíját kell fizetnie, a repülőjárat kiesése, vagy technikai okból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelezettsége az utasok szállításáról gondoskodni. Az előzetesen kiadott menetrend be nem tartásáért Visitour felelősséget nem vállal.

36) Utas tudomásul veszi, hogy a megrendelt utazási szolgáltatások és a meghirdetett utazási csomagok teljes időtartama magában foglalja a közlekedést, a helyszínre történő oda és visszautazás idejét is. Utas továbbá tudomásul veszi, hogy az elutazás dátuma eltérhet a helyszínre történő érkezés, illetve a hazaérkezés dátuma a hazaindulás dátum szerinti napjától. Az éjszaka történő utazások és az ez által rákövetkező napi dátumú megérkezések nem módosítják a teljes utazási programban foglalt meghirdetett időtartamot. Utas tudomásul veszi, hogy szállodai éjszakának minősül minden adott nap 14,00 órájától, másnap 10,00 órájáig, így amennyiben az utas éjfél után foglalja el szálláshelyét Visitour arra az éjszakára az egész éjszakai szállásdíjat köteles felszámítani. Utas továbbá tudomásul veszi, (pl. korai érkezések esetén) hogy a szállodák a nemzetközi normáknak megfelelően 14 óra előtt nem kötelesek biztosítani sem a szállodai elhelyezést, sem az étkeztetést. Jelen pontban meghatározott feltételek érvényesek a menetrend változás esetében kialakult helyzetek esetében is.

37) Az utas tudomással rendelkezik arról, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező utazási szolgáltatás keretében igénybe vett menetrend szerinti, vagy charter légi utazás során a beszállás megtagadása, járattörlés, jelentős időtartamú késés (1.500 km-es repülési távolság esetén legalább 2 óra; 1.500 km és 3.500 km közötti, továbbá Európai Unión (EU) belüli járat esetén legalább 3 óra; ezen kívül legalább 4 óra késés tekintendő jelentősnek) miatt sérelmet szenved, poggyászkár, baleseti sérülés éri, úgy panaszt haladéktalanul a já­ra­tot működtető légitársaságnál teheti meg. Amennyiben a légitársaság nem tesz eleget kötelezettségeinek, úgy "EU-s tagállamból történő ki­indulásesetén" a kiindulás helye szerinti; míg EU-n kívül eső kiinduló­pontról induló és az EU tagállamában bejegyzett légitársasággal szembeni panaszát a járat célállomása szerinti EU-s tagállam illetékes nemzeti hatóságánál teheti meg. A Visitour tájékoztatást ad arról, hogy ezzel kap­csolatos részletinformációk az Europe Direct 00 800 6 7 8 9 1011 ingyene­sen (avagy egyes telefonfülkékből és szállodákból kedvezményesen) hívható te­lefonszámon szerezhetők be.

38) Az utas tudomásul veszi, hogy a Visitour a jelenszerződés 37. pontjában rögzített esetekben fennálló felelősségét kifejezetten kizárja, az ezzel kapcsolatos kárigények vagy egyéb igények a 37. pontban rögzített rendelkezések szerintés az Európai Unió Bizottságának 261/2004. EK rendelete alapján érvényesíthetők.

39) Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazássorán az utas gondoskodik kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából átadta Visitour-nek vagy közreműködőjének, aki azt szabályszerűen átvette.

40) A részvételi díj az utasbiztosítást nem tartalmazza. Visitour utasait külön kérésre biztosítja betegség, baleset, poggyászkár esetére. A biztosítás feltételei megtekinthetők a jelentkezés helyén. A biztosítótársasággal szemben ér­vé­nyesíteni kívánt kárigényt az utazás során Visitour megbízottjának azonnal be kell jelenteni, arról jegyzőkönyvet kell felvenni. Abban az esetben, ha Visitour az uta­zás során nem ad kísérőt, az utasnak kell gondoskodnia a jegyzőkönyv fel­vételéről, és előírás szerinti benyújtásáról. Az utasnak a biztosításkeretében meg nem térült kára tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Visitour kijelenti, hogy az utas az extrémsport programokon csak és kizárólag saját felelősségére vehet részt, az ebből eredő károkért Visitour saját felelőssé­gét teljes mértékben kizárja.

41) Visitour által szervezett utazásokkal kapcsolatos minden peres ügyben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos ille­té­kes­ségének.

42) A jelen utazási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az R., valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.